Darbo laikas:

I‐IV nuo 8:00 iki 17:00 val.,
V nuo 8:00 iki 15:45 val.
Pietų pertrauka nuo 12:00 iki 13:00 val.


Klientų priėmimo valandos(tik iš anksto susitarus):

Pirmadieniais nuo 14:00 iki 17:00 val.
Trečiadieniais nuo 9:00 iki 13:00 val.

Balterma ir ko, UAB

KAMANĖ verslo centras (5 aukštas)
Ukmergės g. 369A, Vilnius.

Dėl avarijų ir gedimų šalinimo S. Nėries g.
daugabučiuose namuose
prašome kreiptis tel. 8-655-39812 (visą parą)
Del dujiniu katilu pirkimo ir serviso
prašome kreiptis tel.8-699-42000
Tel.: (8 5) 213 3817
El. p. info@balterma.lt

Informacija šilumos vartotojams

BALTERMA IR KO, UAB PRIVATUMO POLITIKA

BENDROSIOS NUOSTATOS
Sudarydama ir vykdydama sutartis su Vartotojais, Balterma ir ko, UAB tvarko tam tikrus Vartotojų asmens
duomenis. Vartotojų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES)
2016/679 (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais įstatymais ir
poįstatyminiais teisės aktais.

DUOMENŲ VALDYTOJAS
Balterma ir ko, UAB,
juridinio asmens kodas 126356951,
registracijos ir buveinės adresas Ukmergės g. 369A, Vilnius, Lietuva,
el. pašto adresas: vic@balterma.lt,

DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNAS
Balterma ir ko, UAB Duomenų apsaugos pareigūnas sprendžia asmens duomenų tvarkymo klausimus. Kontaktiniai
duomenys: vic@balterma.lt arba pašto adresu: Ukmergės g. 369A, Vilnius (nurodyti, kad kreipiatės į Duomenų
apsaugos pareigūną).

TVARKOMI ASMENS DUOMENYS
Balterma ir ko, UAB renka ir tvarko šiuos asmens identifikavimo duomenis:
Vardas, pavardė, adresas, asmens kodas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI
Vartotojo duomenis Balterma ir ko, UAB renka ir tvarko, tam, kad galėtų sudaryti bei vykdyti sutartis su Vartotojais
ir įgyvendinti kitas su tuo susijusias teises, teisėtus interesus ir pareigas, įskaitant:
- nustatyti Vartotojo tapatybę ir su juo susisiekti;
- sudaryti ir pasirašyti sutartį, ją pakeisti ar nutraukti;
- vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus;
- įgyvendinti taikomus teisinius reikalavimus: pvz. tvarkyti buhalterinę apskaitą, deklaruoti ir mokėti mokesčius,
archyvuoti dokumentus teisės aktuose nustatytą laikotarpį.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TEISINIS PAGRINDAS
Vartotojų asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas šiais teisiniais pagrindais:
- BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas – tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra
duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį;
- BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas – tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui
taikoma teisinė prievolė (Lietuvos Respublikos Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr.
VIII-275 pakeitimo Įstatymas 2017 m. Birželio 29 d. Nr. XIII-568);

ASMENS DUOMENŲ GAVIMO ŠALTINIAI
Balterma ir ko, UAB renka ir tvarko vartotojų asmens duomenis, kuriuos pateikia patys vartotojai, paprastai
sutarties sudarymo metu ar iki jos sudarymo.
Balterma ir ko, UAB gali gauti vartotojo asmens duomenis ir VĮ Registrų centro, kai to reikia sutarčiai sudaryti ir
(ar) vykdyti arba dėl teisėto Balterma ir ko, UAB intereso.

ASMENS DUOMENŲ GAVĖJAI
Balterma ir ko, UAB gali apjungti turimą informaciją apie vartotojus ir pateikti asmens duomenis,
laikantis teisės aktų reikalavimų:
teisėsaugos institucijoms pagal jų pateiktą prašymą arba mūsų iniciatyva, jei yra įtarimų, kad buvo įvykdyta
nusikalstama veika, taip pat teismams ir kitoms ginčų nagrinėjimo institucijoms.
Tvarkydama vartotojų asmens duomenis, Balterma ir ko, UAB pasitelkia šiuos duomenų tvarkytojus: duomenų
centrų, debesijos, svetainės administravimo, reklamos, programinę įrangą kuriančias, teikiančias, palaikančias ir
vystančias įmones, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančias įmones, ryšio paslaugas
teikiančias įmones, konsultacijas teikiančias įmones, naršymo internete ar veiklos internete analizę atliekančias ir
paslaugas teikiančias įmones.

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO LAIKOTARPIS
Balterma ir ko, UAB asmens duomenis saugo ne ilgiau, negu to reikia įgyvendinant tikslus, kuriais duomenys buvo
surinkti, arba tokį laikotarpį, kokį nustato teisės aktai:
Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu surinktus duomenis tvarko tol, kol galioja tarp mūsų sudaryta sutartis, ir iki 10
(dešimties) metų po sutartinių santykių pabaigos, atsižvelgiant į teisės aktais nustatytus duomenų archyvavimo ir
(arba) ieškinio senaties terminus.

VARTOTOJŲ TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMAS

Vartotojai turi šias teises:

- Teisę prašyti susipažinti su Balterma ir ko, UAB tvarkomais asmens duomenimis;
- Teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis;
- Teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą, kol vartotojo prašymu bus patikrintas tvarkymo teisėtumas;
- Teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis, kai asmens duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų reikalavimų
ar kai yra kitas teisinis pagrindas;
- Teisę reikalauti perkelti asmens duomenis kitam duomenų valdytojui (taikoma tik tiems asmens duomenims,
kuriuos pateikėte pats vartotojas ir kurie automatizuotomis priemonėmis tvarkomi sutarties sudarymo ir
vykdymo pagrindu);
- Teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, jei jie tvarkomi teisėto intereso pagrindu, išskyrus atvejus, kai
yra teisėtų priežasčių tokiam tvarkymui arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus;
- Teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos – www.ada.lt).

Susisiekite: (8 5) 213 38 17
info@balterma.lt